“Don’t be bully, be friend fully” – Љубљана

Од 29.11 до 04.12 две професорки од САБА беа во Љубљана, каде учествуваа во проектот “Don’t be bully, be friend fully”. Нашите професорки заедно со професори од средни училишта од Словенија, Бугарија и Турција ја следеа обуката за нови методи за намалување и спречување на булингот меѓу младите во училиштата. Во текот на обуката се спроведоа работилници за зголемување на самопочитта кај учениците, намалување на антисоцијалното однесување и сл. Професорите разменија искуства и работеа на наоѓање начини за намалување и спречување на врсничкото насилство.