Во светот на бизнисот

Од 15-ти до 29-ти август 6 ученички од САБА беа на двонеделна пракса во Дрезден, Германија. За време на тие две неделни ученичките беа распределени во компании во кои имаа можност да работат во областа на маркетингот и другите бизнис аспекти на една компанија. Повеќе …

“Запознавање на културите преку видеа”

“Learning cultures via cinema„ (Запознавање на културите преку видеа) е Erasmus+ проект со кој 16 ученици и 8 професори од САБА ќе имаат можност да учествуваат на едно неделни обуки во Грција, Португалија, Романија и Унгарија чија цел е да се ​​подобрат дигиталните компетенции и јазични вештини на учесниците преку создавање филмови; решавање на социјални проблеми; истакнување на сличности и разлики во културите и ставање акцент на основните вредности. Повеќе …

„Let`s make ideas happen”

“Let`s make ideas happen” е Erasmus+ проект преку кој ученици и професори од Македонија, Србија, Турција, Романија и Португалија ќе имаат можност да ги развијат своите вештини и компетенции кои се од суштинско значење за успешен професионален и личен живот. Учесниците ќе учат за бизнис, деловни односи, логистика, деловна администрација и ќе имаат можност да споделуваат идеи и примери на добари практики во работата меѓу европските држави. Повеќе …

School Business Alliance

Од октомври 2019 година, училиштето САБА започна да го спроведува проектот School Business Alliance For The Digital Economy  Целта на овој проект е да се поврзат училиштата со бизнис секторот со цел да им се овозможи на учениците учење преку концептот на „отворени училишта„ концепт кој им овозможува на учениците да учат преку практични примери надвор од училницата. Повеќе …