Скопје

Информации за активности САБА-Скопје

Ред. Бр. Дата-Ден Активност Локација
1 03-07.09.2018 САБА-Тим билдинг активности САБА
2 04-06.10.2018 САБА-Спортски игри Х.Десарет-Охрид
3 22.09.2018 11:00h Спорт – Качување на Водно Пред О.У. Кочо Рацин
4 26.09.2018 12:30h Едукативна работилница Бизнис Академија Смилевски-БАС
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14