“The journey of learning” – Рига

Двајца професори од САБА Скопје и Битола од 4-ти до 8-ми октомври 2021 беа во Рига, Латвија, во рамките на проектот “The journey of learning from data to knowledge with maths

and technology”. Во овој двегодишен проект професори од Турција, Македонија, Латвија, Полска и Бугарија истражуваат нови методи за изучување на математиката и вклучување на технологијата во секојдневната настава.